Rotary projecten

Naast de bijdragen aan de Projecten van Rotary International (o.a. End Polio Now, Rotary Foundation, YEP = Youth Exchange Program) en naast onze jaarlijkse ondersteuning van Levensloop Genk (onder leiding van Inner Wheel en mede ondersteund door de 2 andere Genkse Rotary clubs én Rotaract) zorgt Rotary Club Genk Staelen voor een zinvolle en weloverwogen ondersteuning van verschillende sociale projecten. De criteria hiervoor werden vastgelegd in een Policy: bestrijding van kinderarmoede - in eerste instantie in onze Stad - maar ook daarbuiten, heeft onze hoogste prioriteit maar andere acute sociale noden krijgen natuurlijk ook onze bijzondere aandacht!
Lege of ongezond gevulde boterhammendozen zijn ons evenmin ontgaan: we werken aan een concept om dit op een discrete, onopvallende manier aan te pakken en zijn begin 2023 met een proefproject gestart in enkele Genkse scholen (zie verder in dit overzicht).

Het Kinderarmoedefonds

Het Kinderarmoedefonds is een fonds opgericht door Rotary Club Genk Staelen binnen Campus O3. Medewerkers van Campus O3 kunnen een beroep doen op dit fonds om acute financiële noden te lenigen, welke niet in aanmerking komen om gefinancierd te worden door een andere officiële instantie zoals bv. OCMW. Jaarlijks wordt een gedetailleerd verslag over de besteding van de gelden overgemaakt aan onze club. 

TALim (Talenten Academie Limburg) Genk

TALim wil een aantal jongeren extra kansen bieden om hun talenten te ontplooien. Drie jaar lang doorlopen deze jongeren elke zaterdag tijdens het schooljaar een gevarieerd programma. Daarbij ontdekken ze samen met vrijwilligers en gastdocenten wat “later” allemaal kan betekenen. Ze krijgen zelfvertrouwen, ontdekken en ontwikkelen talenten, verbreden hun toekomstperspectieven, werken aan hun sociale vaardigheden en bouwen aan een sterk netwerk!

TUKi vzw

Een vzw die gezinnen van kinderen met levensbedreigende ziekten steunt tijdens de behandelingen in binnen- en buitenland. Tuki zorgt niet enkel voor financiële steun doch tevens voor juridische, administratieve, praktische en vooral emotionele steun.

Enkele minder omvangrijke, maar daarom niet minder belangrijke projecten zoals:

Stralenderwijs, ’t Kwasteeltje, Mickey Mouse De Sleutel , MPI de Dageraad (inrichting snoezelruimte), St Gerardus (bijdrage bijzondere fietsen), Overkop (Rondpunt 26)

Maison Marie Louise in Verviers

Dit opvangtehuis voor daklozen werd zwaar getroffen door de verwoestende overstroming van de Vesder in juli 2021. Onze club zorgde voor fondsenwerving voor de aankoop van nieuw meubilair, nieuwe huishoudtoestellen en nieuw educatief,  sport- en spelmateriaal. Bovendien verzamelden we zelf huis aan huis en op andere wijzen heel wat meubelen: niet minder dan 10 opleggers van elk 90 m³ vol meubelen werden geleverd bij diverse organisaties, OCMW ’s en hulpverleners in de streek.

Lege Boterhammendozen

In het kader van het grote probleem dat kinderen vaak met lege of slecht gevulde boterhammendozen op school toekomen heeft onze club heel wat contacten gehad met scholen en andere organisaties om te zien hoe we steun zouden kunnen geven zonder stigmatiserend over te komen. Thans loopt een proefproject waarbij 2 dagen per week soep wordt aangeboden aan alle leerlingen van een grote Genkse lagere school. Deze soep wordt aangekocht bij de VZW Alternatief, een Genks initiatief dat focust op duurzame én inclusieve tewerkstelling. Twee vliegen in 1 klap. Als een leuke extra wordt dit project concreet ondersteund (soep uitdelen, afwassen….) door vrijwilligers die een inburgeringstraject volgen.