Rotary projecten

Naast de bijdragen aan de Projecten van Rotary International (o.a. End Polio Now, Rotary Foundation, YEP = Youth Exchange Program) en naast onze jaarlijkse ondersteuning van Levensloop Genk (onder leiding van Inner Wheel en mede ondersteund door de 2 andere Genkse Rotary clubs én Rotaract) zorgt Rotary Club Genk Staelen voor een zinvolle en weloverwogen ondersteuning van verschillende sociale projecten.
De criteria hiervoor werden vastgelegd in een Policy: bestrijding van kinderarmoede - in eerste instantie in onze Stad - maar ook daarbuiten, heeft onze hoogste prioriteit maar andere acute sociale noden krijgen natuurlijk ook onze bijzondere aandacht!
Lege of ongezond gevulde boterhammendozen zijn ons evenmin ontgaan: we werken aan een concept om dit op een discrete, onopvallende manier aan te pakken en zijn begin 2023 met een proefproject gestart in enkele Genkse scholen (zie verder in dit overzicht).

Het Kinderarmoedefonds

Het Kinderarmoedefonds is een fonds opgericht door Rotary Club Genk Staelen binnen Campus O3. Medewerkers van Campus O3 kunnen een beroep doen op dit fonds om acute financiële noden te lenigen, welke niet in aanmerking komen om gefinancierd te worden door een andere officiële instantie zoals bv. OCMW.
Jaarlijks wordt een gedetailleerd verslag over de besteding van de gelden overgemaakt aan onze club. 

TALim (Talenten Academie Limburg) Genk

TALim wil een aantal jongeren extra kansen bieden om hun talenten te ontplooien.
Drie jaar lang doorlopen deze jongeren elke zaterdag tijdens het schooljaar een gevarieerd programma.
Daarbij ontdekken ze samen met vrijwilligers en gastdocenten wat “later” allemaal kan betekenen.
Ze krijgen zelfvertrouwen, ontdekken en ontwikkelen talenten, verbreden hun toekomstperspectieven, werken aan hun sociale vaardigheden en bouwen aan een sterk netwerk!

TUKi vzw

Een vzw die gezinnen van kinderen met levensbedreigende ziekten steunt tijdens de behandelingen in binnen- en buitenland.
Tuki zorgt niet enkel voor financiële steun doch tevens voor juridische, administratieve, praktische en vooral emotionele steun.

Enkele minder omvangrijke, maar daarom niet minder belangrijke projecten zoals:

Stralenderwijs, ’t Kwasteeltje, Mickey Mouse De Sleutel ,MPI de Dageraad (inrichting snoezelruimte), St Gerardus (bijdrage bijzondere fietsen), Overkop (Rondpunt 26)

Maison Marie Louise in Verviers

Dit opvangtehuis voor daklozen werd zwaar getroffen door de verwoestende overstroming van de Vesder in juli 2021.
Onze club zorgde voor fondsenwerving voor de aankoop van nieuw meubilair, nieuwe huishoudtoestellen en nieuw educatief  sport- en spelmateriaal.
Bovendien verzamelden we zelf huis aan huis en op andere wijzen heel wat meubelen: niet minder dan 10 opleggers van elk 90 m³ vol meubelen werden geleverd bij diverse organisaties, OCMW ’s en hulpverleners in de streek.

Lege Boterhammendozen

Kinderen komen vaak op school toe met een lege of slecht (ongezond) gevulde boterhammendoos.
Daarrond heeft onze club heel wat contacten gelegd met scholen en andere organisaties om te zien hoe we die kinderen zouden kunnen steunen zonder te stigmatiseren.
Dat heeft geleid tot het bezorgen van (halal-)soep aan àlle leerlingen in twee scholen in Genkse wijken met significante kansarmoede.
In de ene school wordt tweemaal per week soep bedeeld, in de andere éénmaal per week.
Van de ouders wordt een anonieme en vrijblijvende bijdrage gevraagd, wij passen het tekort bij. Vrijwilligers van binnen en buiten de school zorgen voor logistieke ondersteuning (bedeling, afwas,…).
De reacties van zowel de kinderen als de ouders zijn enthousiast, en alles laat voorzien dat we hiermee nog wel enkele jaren zullen doorgaan.

vzw Homie

Vzw Homie is een Limburgs burgerinitiatief voor jongvolwassen dak- en thuislozen tussen de 18 en 25 jaar.
Als vzw willen zij zorgzame buurten creëren door het plaatsen van caravans in woonwijken en hierbij de buurtbewoners te betrekken.
Via een caravan te Hasselt bieden ze één jongere een dak boven het hoofd, bed, bad, brood en begeleiding op diverse levensdomeinen via de Missing-Link-methodiek.
De ondersteuning op diverse levensdomeinen gebeurt door Arktos vzw.
Arktos zit samen met de jongeren om doelen te formuleren en neemt het officiële papierwerk voor haar rekening zoals bijvoorbeeld inschrijven bij een SVK, inschrijven bij de VDAB,...
De buurtbewoners vervullen een sterk ondersteunende rol richting de jongeren.
Zo gaan zij bijvoorbeeld wandelen met de jongeren, doen zij activiteiten en staan ze paraat om jongeren die in de caravan verblijven te ondersteunen in hun primaire en secundaire behoeften. 

Naast de caravan beschikt vzw Homie over een klein netwerk van burgergezinnen verspreid over de provincie Limburg die korte crisisopvang aanbieden in eigen huis.
Deze burgergezinnen zijn in hun eerste jaar organisch ontstaan omdat vzw Homie met één caravan niet kon voldoen aan de vele vragen van jongeren zelf.
Graag zouden zij hier meer op willen inzetten, want niet iedere jongere is in staat om te verblijven in een caravan.

Minor Ndako

Minor-Ndako werd in 2000 opgericht voor de opvang en begeleiding van buitenlandse niet-begeleide minderjarigen.
De naam (minor betekent ‘minderjarige’; ndako ‘onderdak’, ‘gezin’) verenigt Latijn met Lingala en geeft aan waarvoor ze staan: zorg voor minderjarigen en harmonieus samenleven van verschillende culturen.

Niet lang na de oprichting kwam de vraag om hun expertise met andere culturen om te zetten in een aanbod voor Brusselse kinderen.
Vandaag hebben ze 2 leefgroepen voor kinderen uit Brusselse gezinnen en 2 contextbegeleidingsdiensten in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.

Minor-Ndako is thuis in onze complexe en diverse samenleving.
Ze kijken naar krachten en geven kansen.
Doorheen alle verschillen hebben ze vooral oog voor de gelijkenissen.
Wat maakt hun uniek? De synergie van beide werkingen, niet-begeleide minderjarigen op de vlucht en kinderen en gezinnen uit Jeugdhulp, geeft een bijzondere kracht aan heel de organisatie.

Ze bouwen aan een samenleving die het zonder oordeel opneemt voor alle kinderen en jongeren, die ze een volwaardige plaats geeft, ze niet meer loslaat en gelooft in hun mogelijkheden.
Zo krijgen ze kansen om zich te ontplooien en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Voor kwaliteitsvolle hulpverlening stellen ze zichzelf in vraag en kijken over de muren van hun eigen werking en sector.
Hun innovatieve projecten geven hun maatschappelijke opdracht vleugels.